Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Biuro Obsługi Klienta

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
wejście od strony ul. Łowieckiej
czynne w poniedziałki: od 7.00 do 17.00
w pozostałe dni robocze: od 7.00 do 15.00

Tel. 12-62-03-361, 12-62-03-362, Fax 12-42-42-313

INFORMACJE DLA KLIENTA DOTYCZĄCE SPRAW:

Zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z tytułu zmiany odbiorcy usług

Rozwiązywanie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Zmiana danych Odbiorcy usług

Podłączenie nieruchomości do sieci

Informacja o należnościach

Dziennik podawczy

Kasa

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz U. z 2015 r. poz. 139), Rada Miasta Krakowa podjęła w dniu 27 maja 2015 roku Uchwałę NR XIV/270/15 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków".
Zgodnie z §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, czyli od dnia 27 czerwca 2015 r.