Biuletyn Informacji Publicznej KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z tytułu zmiany odbiorcy usług

Pokój nr 12

tel. 12-42-42-435

      12-42-42-436

 

Chcę zawrzeć umowę (kupiłem/odziedziczyłem/wynająłem
nieruchomość)

 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.nr 123, poz.858 z późn.zm.)

Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W tym celu nowy właściciel nieruchomości winien wystąpić do MPWiK S.A. z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wniosek do pobrania) oraz dołączyć niżej wymienione dokumenty:

► aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego z poświadczeniem o jego aktualności, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu, itp.;

► protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą lub pisemne oświadczenie o kontynuacji świadczenia;

► wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy z MPWiK S.A.


dodatkowo

  • dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:


 

   ► zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

   ► decyzja o nadaniu nr NIP;

              ► zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu 
              Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

              ► aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami 
              nieruchomości;

 

  • dla osoby prawnej (spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji, stowarzyszenia, itp.) oraz spółki osobowej:

 

               ► aktualny wypis z właściwego rejestru;

               ► zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

               ► decyzja o nadaniu nr NIP;

               ► aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione 
               we właściwym rejestrze;

                                                                                                                     

  • dla spółki cywilnej:

 

► zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

► decyzja o nadaniu nr NIP;

► zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę
cywilną lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

► umowa spółki cywilnej;

► aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej;

 

  • dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

 

              ► zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

              ► decyzja o nadaniu nr NIP;

              ► uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty,
              wraz z listą głosujących;

              ► uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków zarządzania budynkiem podmiotowi
              innemu niż Zarząd Wspólnoty;

              ► pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
              ścieków bądź umowa o powierzeniu zarządzania budynkiem, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę
              i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty;

              ► aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
              gospodarczej albo umowa spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu
              nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarządcę
              Wspólnoty;

 
  • dla jednostek i zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Kraków:

 

 ► decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością;

 ► zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

 ► decyzja o nadaniu nr NIP;

 ► pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Krakowa lub akt powierzenia.