Bip
KHK MPK MPEC MPO Nowy system odbioru odpadów Akcja graffiti

Witamy

A A A

"Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!..."

- apelował Prezydent Krakowa Józef Dietl w obliczu piętrzących się trudności związanych z powstaniem nowoczesnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę.

Bieżące wiadomości

Przetargi

Przetarg nr 1/2014 pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieliczce przy ul. Narutowicza
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 (MPWiK S.A.), zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00014337/0 oznaczonej jako działki nr 123/2, 123/4, 123/6, 124/3, 124/5 obręb 1 Wieliczka, o łącznej powierzchni 14807 m2 (1.4807 ha) przy ul. Narutowicza w Wieliczce wraz z prawem własności urządzeń posadowionych na w/w działkach.
2014-11-27
Przetarg nieograniczony nr 764/PN-69/2014
Dostawa serwerów i innego sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania do jednostek organizacyjnych MPWiK SA.
2014-11-26